Academics

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання освітніх послуг за дистанційною формою здобуття освіти

(далі – Публічний договір)

м. Київ                              29 червня 2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ІННОВАЦІЙНА ШКОЛА» (далі по тексту – Виконавець) в особі директора СКУРАТІВСЬКОЇ ГАЛИНИ МИХАЙЛІВНИ, яка діє на підставі Статуту», з одного боку, та будь-яка фізична особа (далі по текстуЗамовник), з іншого боку, (далі разом – Сторони, а кожен окремо Сторона) – акцептували цей Публічний договір (уклали договір про надання освітніх послуг із навчання дитини Замовника за дистанційною формою здобуття освіти).

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Ця оферта є публічною (далі Публічна оферта) на підставі статтей 633, 641 ЦК України. Беззастережне прийняття всіх умов цього Публічного договору без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної публічної оферти Замовником, а сам Публічний договір автоматично вважається укладеним на умовах, що зазначені у ньому.

1.2. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет https://www.iis.org.ua, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використана Замовником для замовлення освітніх послуг Виконавця.

1.3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Публічному договорі надання освітніх послуг дитині Замовника – неповнолітній особі у віці від 6 до 18 років, законним представником якої є Замовник.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов, визначених Публічним договором без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною другою статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів: – заповненням Замовником письмового акцепту (проставлення відповідної позначки у відповідному полі на сайті Виконавця https://www.iis.org.ua); – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні освітні послуги Виконавця; – письмового акцепту (повне та безумовне прийняття усіх умов цього Публічного договору) шляхом зазначення про це у заяві Замовника, фотокопію чи сканкопію якої надіслано Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронною поштою, Viber, Telegram, Messenger тощо).

1.5. Навчальна програма – навчальна програма за певним навчальним класом, який обраний Замовником відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої школи, затвердженого МОН України (далі – навчальна програма).

1.5.1. Дистанційна форма навчання – це можливість Дитини Замовника навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу. При цьому Виконавець зобов’язується забезпечити проведення за допомогою дистанційних інноваційний технологій «живих уроків з GPT технологіями», які дозволяють Дитині, за потреби, віртуально спілкуватися та отримувати консультації. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні регулює права та обов’язки учасників навчального процесу.

1.5.2.    Екстернат – це вид навчання, коли учень зареєстрований у школі, але навчається самостійно вдома. При цьому здає всі річні контрольні в школі або дистанційно. За потреби може надаватися консультація Виконавцем згідно розкладу. Також під час складання іспитів він визнається учнем Міжнародної інноваційної школи.

1.6. Замовник повинен ознайомитися з умовами Публічного договору та підтвердити їх безумовне та повне прийняття при отриманні будь-яких освітніх послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких освітніх послуг через сайт Виконавця.

1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.8. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.10. Умови надання відповідних освітніх послуг – умови надання освітніх послуг, які обираються Замовником в рамках цього Публічного договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання освітніх послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про освітні послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання освітніх послуг.

1.11. Публікація (розміщення) тексту Публічного договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, щодо укладення з ним Публічного договору.

1.12. Повне та безумовне прийняття умов Публічного договору Замовником підтверджує, що останній погоджується з усіма умовами і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

1.13. Ця публічна оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Публічного договору розміщується на сайті Виконавця https://www.iis.org.ua; і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Публічного договору.

1.14. Виконавець має право змінювати або доповнювати Публічний договір в будь-який момент без попереднього або без наступного повідомлення. Такі зміни та доповнення до Публічного договору оприлюднюється за 10 днів до набрання ним чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на сайті Виконавця. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Публічного договору покладається на Замовника.

1.15. Продовження використання Замовником та/або його дитиною облікового запису на сайті https://www.iis.org.ua; після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Публічного договору означає акцепт Замовником оновленого Публічного договору. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Публічного договору, або незгоди з новими тарифами на освітні послуги (вартістю освітніх послуг), Замовник та його дитина негайно (упродовж однієї доби з дати набрання чинності таких змін та доповнень) повинні припинити користуватися своїм обліковим записом на сайті https://www.iis.org.ua. У разі продовження користування Замовником та/або його дитиною своїм обліковим записом на сайті https://www.iis.org.ua, такі дії вважаються акцептом Замовника, тобто погодженням з новими умовами Публічного договору (зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем).

1.16. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Публічного договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин, через які можна було б визнати такий Публічний договір нікчемним.

1.17. Цей Договір є публічним у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

1.18. Місцем укладення Публічного договору є місто Київ, Україна.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов діючого законодавства під час воєнного стану та рекомендацій ДСНС, в рамках цього Договору, Виконавець бере на себе зобов’язання, за рахунок коштів Замовника, надати дитині Замовника освітні послуги (далі Послуги) відповідно Державного стандарту повної загальної середньої школи, затвердженого МОН України за дистанційною формою навчання, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері освіти, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2.3.  Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ  дитині Замовника до його облікового запису на сайті https://www.iis.org.ua та забезпечити технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису на вказаному сайті.

2.4. Усі права на навчальні матеріали уроків та предметів, навчальні матеріали лабораторних робіт та завдань, методики викладання уроків та предметів, будь-які зображення, плакати, малюнки, ілюстрації, електронні підручники та посібники, які розмішені на сайті Виконавця (https://www.iis.org.ua), захищенні законодавством України. Жодна частина вказаних даних не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, включаючи розміщення у мережі інтернет, в корпоративних і соціальних мережах, а також запис у пам’яті ЕОМ, для приватного або публічного використання, а також надана третім особам, без письмового дозволу власника майнових авторських прав.

 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Укладання Публічного договору проводиться через повне та безумовне прийняття Замовником умов Публічного договору в цілому без будь-яких умов, вилучень і зауважень шляхом надсилання фотокопії чи сканкопії заяви про це Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Публічного договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами Публічного договору є фотокопія чи сканкопія заяви Виконавця.

3.3. Замовник здійснює акцепт Публічного договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій: – заповненням Замовником письмового акцепту (проставлення відповідної позначки у відповідному полі на сайті Виконавця https://www.iis.org.ua); – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні освітні послуги Виконавця; – письмового акцепту (повне та безумовне прийняття усіх умов цього Публічного договору) шляхом зазначення про це у заяві Замовника, фотокопію чи сканкопію якої надіслано Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger, пошти тощо).

3.4. Фактом укладення (акцептування) Публічного договору є здійснення Замовником дій, визначених у пункті 3.3 цього Публічного договору.

3.5. Публічний договір за умови дотримання порядку його акцептування вважається укладеним у формі письмового акцепту визначеного пунктом 3.3 Публічного договору, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Публічного договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.6. Укладання Публічного договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з умовами надання освітніх послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Публічному договорі, та приймає всі умови вказаного Публічного договору без зауважень.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1.  забезпечити дотримання прав Замовника та його дитини;

4.1.2. інформувати Замовника та його дитину про правила та вимоги щодо організації процесу надання освітніх послуг, а також про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначених освітніх послуг;

4.1.3. надати Замовнику та/або його дитині доступ до освітніх послуг на сайті iis.org.ua, окрім випадків, передбачених пунктом 3.2 цього Публічного договору;

4.1.4. видати дитині Замовника документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства України за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного рівня освіти;

4.1.5. надати доступ до необхідних для отримання освітніх послуг навчальних матеріалів із визначених предметів на сайті  https://www.iis.org.ua), окрім випадків, передбачених пунктом 4.2 цього Публічного договору.

4.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітні послуги у розмірах і порядку, встановлених на сайті Виконавця, призупиняти та\або блокувати доступ до сайту https://www.iis.org.ua; або не надавати доступу до нових розділів на сайті https://www.iis.org.ua у разі несвоєчасної оплати Замовником. У такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення строків та умов надання Послуг за цим Публічним договором.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Публічний договір шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення (зокрема засобами електронного зв’язку) за три робочі дні до дати розірвання цього Публічного договору у таких випадках:

4.3.1. несплати Замовником вартості освітніх послуг за один календарний місяць;

4.3.2 порушення Замовником умов Публічного договору чи законодавства України;

4.3.3. розірвання Публічного договору у порядку, передбаченому пунктом 8.4 Публічного договору або у інших випадках, передбачених Статутом, правилами, положеннями, іншими внутрішніми актами Виконавця, цим Публічним договором чи законодавством України.

У такому випадку Публічний договір вважається розірваним та зобов’язання за ним припиненими з дати, зазначеної Виконавцем у відповідному письмовому повідомленні.

4.4. Виконавець має право змінювати або доповнювати Публічний договір в будь-який момент без попереднього або без наступного повідомлення. Такі зміни та доповнення до Публічного договору оприлюднюються за 15 днів до набрання чинності змін та/або доповнень і доводяться до загального відома через публікацію на сайті https://www.iis.org.ua.  Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Публічного договору покладається на Замовника. Продовження користування Замовником та/або його дитиною обліковим записом на сайті iis.org.ua після внесення змін і/або доповнень до Публічного договору означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами і/або доповненнями.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

5.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я свої дитини несе Замовник або офіційно уповноважені ним особи.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. своєчасно вносити плату за надання освітніх послуг у розмірах та у порядку, встановлених на сайті Виконавця;

5.2.2. дотримуватися умов та вимог цього Публічного договору упродовж його терміну дії;

5.2.3. під час отримання освітніх послуг контролювати виконання ним законних вимог Виконавця;

5.2.4. не розголошувати (не передавати) третім особам дані доступу до особистого кабінету для його дитини на сайті https://www.iis.org.ua (логін та пароль) та контролювати нерозголошення цих даних іншим особам. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету тільки його батькам або особам, що їх заміняють;

5.2.5. забезпечити аутентифікацію дитини Замовника під час проведення контрольних заходів, які здійснюватимуться Виконавцем дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій;

5.2.6. не передавати третім особам навчальні матеріали уроків та предметів, навчальні матеріали лабораторних робіт та завдань, методики викладання уроків та предметів, будь-які зображення, плакати, малюнки, ілюстрації, електронні підручники та посібники, що розміщені (знаходяться) на сайті https://www.iis.org.ua та до яких отримала доступ його дитина, а також контролювати непередачу цих даних.

5.3. Замовник має право на:

5.3.1. надання освітніх послуг для його дитини на рівні стандартів загальної середньої освіти;

5.3.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав дитини;

5.3.3. видачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства України за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного рівня освіти;

5.3.4. інформування про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг, їх якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної освітніх послуг;

5.3.5. надання доступу до сайту iis.org.ua, крім випадків, передбачених пунктом 4.2 цього Публічного договору;

 6. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

6.1. Розмір плати за надання освітніх послуг за навчальний рік, що визначається як сукупна вартість освітніх послуг з доступом до сайту iis.org.ua за 10 місяців навчання, у повному обсязі встановлюється у національній валюті. Ціна освітніх послуг за місяць визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці сайту Виконавця.  Замовник оплачує вартість освітніх послуг Виконавця на підставі цього Публічного договору та/або наданого Виконавцем рахунку у національній валюті України – гривні. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за надання освітніх послуг (ціну освітніх послуг), окрім вже оплачених освітніх послуг за акційною пропозицією, повідомивши про це Замовника за 15 календарних днів шляхом зазначення нової ціни освітніх послуг на відповідній сторінці сайту Виконавця.

6.2. Виконавець може надавати Замовнику знижки та/або акційні пропозиції. Перелік, види, розмір, умови та порядок надання знижок та акційних пропозицій зазначається на відповідній сторінці сайту Виконавця. Оплата освітніх послуг із врахуванням наданої знижки здійснюється на підставі рахунку наданого (виставленого) Виконавцем та у розмірі,  зазначеному у такому рахунку. Оплата освітніх послуг, із врахуванням акційної пропозиції, здійснюється на підставі заяви Замовника та рахунку наданого (виставленого) Виконавцем, у розмірі і строки, зазначені у такому рахунку.

6.3. Замовник вносить плату на умовах попередньої оплати у строки та у розмірах, зазначених на відповідній сторінці сайту Виконавця, з урахуванням умов надання знижок та/або акційних пропозицій. Доступу до сайту iis.org.ua надається після здійснення Замовником попередньої оплати.

6.4. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів.

6.5. Оплата освітніх послуг з доступом до сайту iis.org.ua Виконавця здійснюються безготівково Замовником як попередня оплата, шляхом перерахування грошових коштів щомісяця або ж одним платежем на рахунок Виконавця, який вказаний у розділі 11 цього договору або ж на сайті Виконаця https://www.iis.org.ua.

6.6. При затриманні плати більше ніж на один місяць без поважних причин, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг, припинити надання освітніх послуг та не надавати доступ до навчальних матеріалів нових предметів на сайті iis.org.ua, з можливим подальшим відновленням надання таких освітніх послуг. У такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення строків та умов надання освітніх послуг за цим Публічним договором.

6.7. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у надані знижок, передбачених пунктом 6.2 Публічного договору.

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Публічного договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Публічним договором.

7.2. У разі несвоєчасного внесення оплати за освітні послуги у порядку, встановленому розділом 6 цього Публічного договору, більше ніж двічі протягом його дії, Виконавець та Замовник вирішують питання про стягнення суми заборгованості шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку, у відповідності до норм чинного законодавства України.

7.3 У разі порушення Замовником чи його дитиною зобов’язань, передбачених підпунктами 5.2.4 та 5.2.6 цього Публічного договору, Замовник, на першу письмову вимогу Виконавця, зобов’язаний сплатити останньому штраф у розмірі, встановленому приписами Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 8. РОЗІРВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

8.1. Термін дії Публічного договору необмежений.

8.2. Замовник має право розірвати дійсний Публічний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в освітніх послугах. Про розірвання Публічного договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.

8.3. Після розміщення дійсного Публічного договору на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

8.4. Публічний договір може бути розірваний:

8.4.1. за згодою сторін;

8.4.2. у разі неможливості виконання Виконавцем своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Публічним договором. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця;

8.4.3. у разі здійснення Замовником та його дитиною грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця;

8.4.4. за рішенням суду або у разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Публічного договору;

8.4.5. за порушення Замовником строків оплати освітніх послуг більш ніж на один місяць поспіль (підряд). У такому випадку Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Публічний договір, а Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця.

8.4.6. у разі відрахування із закладу освіти Виконавця дитини Замовника згідно із законодавством України; у випадках, передбачених внутрішніми документами Виконавця, у тому числі здійсненням дитиною грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення від Виконавця.

  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець самостійно організовує освітній процес в умовах виникнення форс-мажорних обставин, зокрема, карантину, пандемії, епідемії, введення режиму надзвичайного стану або надзвичайної ситуації, режиму військового стану тощо.

9.2. Освітній процес за умов виникнення форс-мажорних обставин передбачає застосування Виконавцем форм та методів навчання, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Виконавець має право за умов виникнення форс-мажорних обставин змінити структуру та/або тривалість навчального року, розклад занять, скоротити кількість навчальних занять шляхом ущільнення матеріалу та/або перенести канікулярний період та навчальні заняття на наступний семестр з дотриманням вимог Державних стандартів освіти МОН.

9.4. Підписуючи цей Договір Сторони усвідомлюють реальність форс-мажорних обставин: введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також наявність офіційного листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 «Про засвідчення форс-мажорних обставин» та Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 р. № 2136. У зв’язку з цим Сторони домовилися, що на час воєнного стану будуть використовувати поступовий перехід до класичного очного навчання з групою продовженого дня до 18.00 за затвердженим Директором школи розкладом.

9.5. Цей Договір містить повне розуміння між Сторонами щодо його предмету та анулює і замінює всі будь-які інші угоди (договори) чи розуміння (письмові чи усні), які можуть існувати або існували між Сторонами щодо предмету цього Договору.

9.6. Замовник стверджує, що його дії з укладення цього Публічного договору відносно його дитини не порушують її законних інтересів і прав.

9.7. Замовник стверджує, що укладення Публічного договору не здійснюється всупереч волі дитини, під насильством чи погрозами відносно дитини.

9.8. За згодою Сторін, в процесі навчання дитини Замовника, йому можуть надаватися й інші послуги. В цьому випадку Сторони укладають відповідну додаткову угоду, в якій визначають умови надання таких послуг та їх вартість.

9.9. Спори між Сторонами цього Договору щодо оцінювання навчальних досягнень Дитини та критеріїв оцінювання вирішуються відповідно до чинного законодавства України створеною директором та засновником Школи апеляційною комісією, а спори щодо інших питань – у порядку, встановленому законодавством України.

9.10. Освітні послуги вважаються наданими в належному обсязі та належної якості, якщо протягом 3-х календарних днів місяця, наступного за звітним, Замовник не звернувся із письмовою та обґрунтованою претензією до Виконавця щодо надання послуг в неналежному обсязі або неналежної якості.

9.11. Замовник доручає Школі, у разі, якщо цього вимагають правила та/або Регламенти відповідних державних установ, сервісів, служб, надавати свої персональні дані у бази даних відповідних сервісів, служб, реєстри публічних доменів, за формою та об’ємами, необхідними для функціонування таких сервісів, служб, реєстрів.

9.12. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на проведення відео- та фотозйомки Виконавцем Дитини та самого Замовника на території Школи та під час екскурсій, інших виховних заходів, а також не заперечує використання результатів відеозйомки та фотозйомки для публічного показу, відтворення, розповсюдження, в рекламі, в спонсорстві, в мережі Інтернет, на телебаченні, на виставках, конкурсах, а також будь-якими іншими способами або для будь-яких інших цілей, які не суперечать чинному законодавству. Виконавець має право передавати третім особам відео та зображення дитини (повністю або частково), або іншим чином розпоряджатися знятими матеріалами в рамках чинного законодавства.

9.12. Замовник зобов’язується, при зміні зазначених персональних даних, надавати уточнену інформацію для внесення нових особистих даних до відповідної бази.

9.13. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду Виконавцю на збір та обробку (включаючи, але не обмежуючись цим, на одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Замовника та Дитини (місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер та  інші персональні дані) з метою надання освітніх послуг за цим Договором протягом всього періоду дії цього Договору.

9.14. Замовник розуміє та знає права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.15. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі не здійснення такого повідомлення, чи повідомлення неналежним чином, несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.16. Сторони не мають права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди іншого.

  1. РЕКВІЗИТИ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН
Виконавець

 Товариство з обмежено відповідальністю

«Міжнародна інноваційна школа»

Юр. адреса: 03187 м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3а

Поштова адреса: 04053 м. Київ,

Львівська площа 14, оф.1

Код ЄДРПОУ 43129014, МФО 320649

Рахунок отримувача у форматі IBAN UA273052990000026006025023962 в АТ«КБ «ПРИВАТ БАНК»

Тел. 067  507 29 55 VR

Директор ________Г.М. Скуратівська

Замовник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ТОВ «Міжнародна інноваційна школа»

Скуратівській Г. М.

___________________________________________

___________________________________________

Паспорт: серія_______№_______________________

Тел. ________________________________________

Адреса:_____________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мою дитину ___________________________________________________________________

до __________ класу Міжнародної інноваційної школи для навчання за дистанційною, очною, змішаною, сімейною формою навчання або екстернат (потрібне обвести) на 202__/202__ навчальний рік.

До заяви додаємо копію паспорту одного з батьків та свідоцтва про народження дитини.

Якщо очна форма навчання, то надаємо оригінал/копію карти імунізації. У випадку, якщо дитина не щеплена або не всі види щеплень наявні, подається інформована згода).

Додатково повідомляємо інформацію про фізіологічні особливості дитини (алергічні реакції, хронічні хвороби тощо) ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

 

Дата__________________         Підпис батька або матері ___________________/ Прізвище

Facebook